Begrippenlijst Nederlands-Duits-Engels

Ten behoeve van steigerbouwexamens is een begrippenlijst samengesteld met Duitse en Engelse vertalingen van Nederlandse begrippen die in de steigerbouw worden gehanteerd.

De lijst kan hier worden gedownload.

SVWOH continueert de veilige werkplek op hoogte

Registratie van geslaagd steigerbouwpersoneel blijft per 1 januari 2018 in het CDR

Alle geslaagde kandidaten die vanaf 1 januari 2018 voorzien zijn van een tijdelijk certificaat blijven in het Centraal Diploma Register staan, ook als de termijn van drie maanden reeds verstreken is. De procedure rondom de tijdelijke verstrekking van certificaten blijft dus van kracht.

Iedereen die over een tijdelijk certificaat beschikt zal op het moment dat de  Certificerende Instelling van start gaat met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018 voorzien worden van het officiële persoonscertificaat.

 

Dordrecht, 12 april 2018

 

 

In de rubriek Nieuws treft u alle nieuwsfeiten en ontwikkelingen aan die voor de Stichting Veilig Werken Op Hoogte, de doelgroepen van de stichting en overige geïnteresseerden relevant kan zijn. De direct bij de Stichting betrokken partijen kunnen hun meldingen, persberichten of andere informatie aanleveren bij het secretariaat info@svwoh.nl. Dat geldt ook voor informatie van Overheidsinstanties, inspecties of van niet commerciële partijen. De afweging over de toegevoegde waarde van de berichtgeving zal worden afgewogen door het secretariaat, aan de hand van de richtlijnen die het bestuur van de stichting hanteert.