SVWOH continueert de veilige werkplek op hoogte

Registratie van geslaagd steigerbouwpersoneel blijft per 1 januari 2018 in het CDR

Alle geslaagde kandidaten die vanaf 1 januari 2018 voorzien zijn van een tijdelijk certificaat blijven in het Centraal Diploma Register staan, ook als de termijn van drie maanden reeds verstreken is. De procedure rondom de tijdelijke verstrekking van certificaten blijft dus van kracht.

Iedereen die over een tijdelijk certificaat beschikt zal op het moment dat de  Certificerende Instelling van start gaat met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018 voorzien worden van het officiële persoonscertificaat.

 

Dordrecht, 12 april 2018

 

 

Registratie van geslaagde steigerbouwers gecontinueerd per 1 januari 2018 in het Centraal Diploma Register

SVWOH: De Stichting voor een veilige werkplek op hoogte
 
In het afgelopen kalenderjaar 2017 zijn 3.217 steigerbouwers geregistreerd in het Centraal Diplomaregister door SVWOH.
 
Door de aantrekkende markt is er grote behoefte aan gecertificeerde steigerbouwers. SVWOH is zich daarvan bewust en zet alles in om dit ook te blijven realiseren. Per 1 januari 2018 is afscheid genomen van DNV GL als Certificerende Instelling voor steigerbouw. Vooruitlopend op de aanwijzing van één of meer nieuwe Certificerende Instellingen  (CI) heeft SVWOH een aantal stappen gezet waaronder een tijdelijke regeling om steigerbouwers, die al wel een examen met positief resultaat hebben afgelegd maar nog geen certificaat hebben, een registratiebewijs te geven dat ook wordt opgenomen in het Centraal Diploma Register (CDR) van het SSVV. De opdrachtgever kan dan zien dat de steigerbouwer voldoet aan zijn deskundigheid. Zodra het persoonscertificaat door de CI wordt verstrekt, zal dit in het register worden aangepast.
 
SVWOH voert overleg met CI ’s om invulling te blijven geven aan het hierboven genoemde doel; VEILIG WERKEN OP HOOGTE gerealiseerd door gecertificeerde steigerbouwers!

SVWOH: De Stichting voor “Een veilige werkplek op hoogte”!
 
 

 

In de rubriek Nieuws treft u alle nieuwsfeiten en ontwikkelingen aan die voor de Stichting Veilig Werken Op Hoogte, de doelgroepen van de stichting en overige geïnteresseerden relevant kan zijn. De direct bij de Stichting betrokken partijen kunnen hun meldingen, persberichten of andere informatie aanleveren bij het secretariaat info@svwoh.nl. Dat geldt ook voor informatie van Overheidsinstanties, inspecties of van niet commerciële partijen. De afweging over de toegevoegde waarde van de berichtgeving zal worden afgewogen door het secretariaat, aan de hand van de richtlijnen die het bestuur van de stichting hanteert.