VSB ontwikkelt cursus (Hulp)Monteur Goederenbouwlift

De VSB Commissie hefsteigers en liften heeft cursussen ontwikkeld voor Hulpmonteur en Monteur Goederenbouwlift. Het certificaat dat na succesvolle afronding van de cursus wordt verkregen, geldt niet alleen als erkenning van het vak maar ook als bewijs van scholing. Goed opgeleide (hulp)monteurs zijn noodzakelijk omdat goederenbouwliften, zoals elke machine, met de nodige zorg en veiligheidsvoorschriften moeten worden behandeld en dat begint al bij de montage.

Theorie en praktijk

Bij de keuze voor de opleiding monteur of hulpmonteur speelt ervaring een belangrijke rol. Het uitgangspunt daarbij wordt gevormd door vastgestelde eind- en toetstermen. De duur en het niveau van de scholing is afhankelijk van de voorkennis en deskundigheid van de deelnemer. De scholing bestaat standaard uit theorie- en praktijkonderdelen. Daarbij komen onder meer wet- en regelgeving en procedures, veilig en gezond werken, werkoverleg en termen en begrippen aan de orde. Ook het krachtenspel, basiszaken aangaande liftmontage, liftonderdelen en hun functies, logistiek en het (assisteren bij) monteren worden tijdens de cursus behandeld. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van lesmaterialen die zijn gebaseerd op de eindtermen.
VSB-erkend certificaat

Na succesvolle afronding van de scholing kan de vakman zijn vakbekwaamheidsniveau aantonen met behulp van een VSB-erkend certificaat. Hij wordt hiertoe getoetst door daarvoor geaccrediteerde examinatoren. De toets bestaat uit theorievragen, een practicum en een praktijkopdracht (monteur liftmontage). De scholing en toetsing voor de cursus Hulpmonteur en Monteur Goederenbouwlift vinden plaats onder auspiciën van Opleidingsbedrijf VSB.

Door middel van onder andere toolbox-meetings kunnen bedrijven het vakbekwaamheidsniveau van hun werknemers op het vereiste niveau houden. Na een periode van vijf jaar moet opnieuw worden aangetoond dat over actuele kennis en vaardigheden wordt beschikt.
VSB heeft de informatie rondom de cursus samengebracht in een flyer die hier kan worden gedownload.

Eerste VIBE-certificaten uitgereikt aan VSB-leden

Met de uitreiking van de eerste VIBE-certificaten aan Hertel, Van der Panne Steigerbouw en Limburgs Steigerbouw- en Bouwbedrijf heeft de Vereniging van Steiger-, hoogwerk- en betonbekistingbedrijven het VIBE pilot-project afgerond. VIBE staat voor Veiligheid In Beweging door inzet branche/bedrijfsfacilitators.

Als onderdeel van het project, een co-productie van VSB en VeiligheidNL, werden Hans Huysen van TACKnowledge en Peter Rijfkogel van Artros Healthfocus opgeleid tot VIBE-facilitator voor VSB. Met deze getrainde experts op het gebied van het beïnvloeden van gedrag en cultuur kan de implementatie van de VIBE-aanpak bij andere VSB-leden nu worden begeleid.

VIBE is een door VeiligheidNL ontwikkelde aanpak die branches en bedrijven in staat stelt om gezond en veilig gedrag op de werkvloer kunnen stimuleren. VSB neemt actief deel aan VIBE en leden kunnen dan ook aan de slag om gezond en veilig gedrag op de werkvloer te stimuleren en veilig te werken. Daarbij krijgen zij de hulp van de VIBE-facilitators. Zij zijn vertrouwd met de VIBE-aanpak en beschikken over handvatten op het gebied van faciliteren, presenteren, actief luisteren, feedback geven, overtuigen, stimuleren en omgaan met weerstand.

De VIBE-expert zorgt er samen met het bedrijf voor dat de VIBE-aanpak wordt geïmplementeerd. Vanuit het bedrijf werkt een VIBE-team met werknemers uit verschillende lagen van het bedrijf. Dit team gaat onder begeleiding van de facilitator zelf aan de slag met veilig en gezond werken. Daarbij maken ze gebruik van de tools die de VIBE-aanpak aanreikt.

De VIBE-facilitator zorgt voor een breed bewustzijn: van management en KAM-coördinator tot VIBE-team. Daarnaast signaleert de facilitator wat er aan de hand is rondom veilig en gezond werken, activeert en stimuleert en reikt tools aan om de gestelde doelen te bereiken. Zo raakt gezond en veilig werken verankerd binnen het bedrijf en in de bedrijfscultuur.

 

 

In de rubriek Nieuws treft u alle nieuwsfeiten en ontwikkelingen aan die voor de Stichting Veilig Werken Op Hoogte, de doelgroepen van de stichting en overige geïnteresseerden relevant kan zijn. De direct bij de Stichting betrokken partijen kunnen hun meldingen, persberichten of andere informatie aanleveren bij het secretariaat info@svwoh.nl. Dat geldt ook voor informatie van Overheidsinstanties, inspecties of van niet commerciële partijen. De afweging over de toegevoegde waarde van de berichtgeving zal worden afgewogen door het secretariaat, aan de hand van de richtlijnen die het bestuur van de stichting hanteert.